X


TT Mỹ Trump viết lời ủng hộ người VN biểu tình chống bọn CSVN Đừng sợ bọn qủi dữ
FULL SPEECH: President Trump Announces He is CANCELLING Obama's Cuba Policy, Participates in Signing

Tuesday, 9 January 2018

05--LIỆT KÊ 173 THÀNH TỰU CỦA TRUMP TRONG 354 NGÀY

LIỆT KÊ 173 THÀNH TỰU CỦA TRUMP TRONG 354 NGÀY

THÁNG TƯ
48-Ti cao Pháp Vin Hoa Kỳ : Gi mt li ha chiến dch ln, Tng thng Trump đã ch đnh Chánh án Ti Cao là mt nhà tư pháp nghiêm ngt và nguyên bn trong khuôn mu ca Antonin Scalia, Neil Gorsuch, người đã được Thượng vin thông báo và tuyên th nhm chc vào tháng Tư. Trong nhim kỳ đu tiên ca mình, vào tháng Sáu, Gorsuch b phiếu trong mi trường hp vi công lý thường được coi là bo th nht, Clarence Thomas. y ban tư pháp Bo th cho biết trong mt báo cáo rng bui biu din sm ca Gorsuch nói rt nhiu v nhng gì ông ta s làm như là mt công lý ca Toà án Ti cao "và nhng gì tng thng có th tính đến khi có nhiu v trí tuyn dng cao hơn. Nhng người bo th mong mun giành đa s bo th trên sân trong tương lai gn có lý do đ c vũ. "
47-Nhp cư : Chính quyn thông báo rng biên gii bt hp pháp đã gim 40 phn trăm trong tháng đu tiên ca nhim kỳ tng thng ca Trump. Theo ngày th 100 ca Trump, văn phòng giao dch đã gim 73 phn trăm, nh các chính sách ca tng thng nhm ngăn chn mi người c gng vào đt nước.
46-Khoan du ngoài khơi : Tháng 4, Trump đã ký mt sc lnh cho phép m rng khoan du khí ngoài khơi và phát hành li chương trình cho thuê đ phát trin tài nguyên ngoài khơi. Lnh này đã bãi b lnh cm ca Obama trong tháng 12 v vic khoan Bc Cc và mt phn ca Đi Tây Dương.
45-Thương mi ca Trung Quc : Trump đã khi xướng mt cuc điu tra vào tháng 4 v vic liu thép và nhôm Trung Quc và các sn phm t nước ngoài khác có làm hi đến an ninh quc gia ca M hay không. Trung Quc có 26% th trường thép Hoa Kỳ, và nhp khu thép ca Trung Quc tăng gn 20% trong năm qua.
44- Made In USA : Ch tch Trump đã ký kết "Hoa Kỳ mua và thuê người M" trong tháng Tư, ưu tiên các li ích ca các doanh nghip và công nhân M. "Mua M" bo v ngành công nghip M khi s cnh tranh không lành mnh bng cách nhm mc tiêu vic lm dng vic min tr và ngoi l đi vi các lut v sách. Trump ca "Thuê M" n lc kêu gi ci cách các chương trình th thc, đm bo rng h không còn xô đy công nhân M, trong khi thc thi đy đ các lut điu chnh vic nhp cnh ca người lao đng nước ngoài.
43-Các quy đnh v nông nghip : Trong tháng 4, nhm n lc giúp nông dân b nh hưởng bi NAFTA và s mt cân bng thương mi vi Canada, Trump đã ký kết lnh cm đ S Nông nghip tìm và loi b các quy đnh không cn thiết.
42-G-7 : Tháng 4, chính quyn đã t chi ký kết tuyên b chung ca G7 vì các quc gia khác không th đng ý bao gm h tr cho nhiên liu ht nhân và nhiên liu hoá thch mà không có s h tr cho hip đnh v khí hu Paris. Vì vy, G-7 không đưa ra mt tuyên b chung.
41-Nga : Tháng 4, chính quyn t chi không cho phép min tr cho bt kỳ công ty nào mun hp tác kinh doanh vi Nga, vn b áp dng các bin pháp trng pht kinh tế, bao gm ExxonMobil, đã xin min.
40-Nhp cư : Vào tháng 3 và tháng 4, DOJ đã thông báo kế hoch đy nhanh vic trc xut nhng người ngoài hành tinh bt hp pháp b b tù, hướng dn các lut sư Hoa Kỳ áp dng các hướng dn nghiêm ngt hơn trong vic truy t các ti phm di dân trong khi tìm cách thuê 125 thm phán di trú trong hai năm ti.
39-Nhp cư : Trump đã ký mt lnh hành pháp vào tháng 4 ct gim ngân qu cho các thành ph bo v, và mc dù gp phi s phn đi t các quan chc thành ph, các đi lý ca ICE đã thc thi lut nhp cư Hoa Kỳ nhng thành ph này.
38-Nhp cư : Trong 100 ngày đu tiên ca chính quyn Trump, bt gi và trc xut người ngoài hành tinh như MS-13 đã tăng 38 phn trăm so vi năm cui ca chính quyn Obama. ICE đã tiến hành mt cuc đàn áp các băng đng đã dn ti vic bt gi gn 1.400 người. Chính quyn Trump cũng hp tác vi các nước Trung M đ chng li s tuyn dng MS-13 trong khu vc. Khong 6.000 thành viên băng đng MS-13 đã b bt trong năm tháng đu tiên ca tng thng.
37-Quân đi : Vào tháng 4, Trump đã trao cho B trưởng Quc phòng James Mattis quyn thiết lp các cp quân ti Iraq và Syria đ chng li ISIS. Và các ch huy quân s được trao quyn đ thc hin các hành đng quân s mà không có s chp thun ca Washington. Như mt kết qu trc tiếp, quân đi M mi được t tr này đã có nhng tiến b to ln đi vi ISIS.
36- Islamic Jihad: Hi tháng trước, Trump đã trao cho B Quc phòng Hoa Kỳ mt đòn nng n vi ISIS ti Afghanistan vào tháng Tư, th mt chiếc GBU-43B - gi là MOAB hoc "M ca Tt c các qu bom" - loi bom không phi là ht nhân ln nht tn ti, trên mt phc hp đường hm ca ISIS. Ít nht 94 tên ISIS đã b giết, trong đó có bn ch huy, đường hm và kho vũ khí b phá hy.
35-Ci cách hành chính các cu chiến binh : Trong tháng Tư, Trump đã ký Đo lut VA Choice và cht lượng lao đng năm 2017 cho phép $ 2,1 t trong ngun vn b sung cho phép các cu chiến binh người sng hơn 40 dm t cơ s y tế gn nht đ điu kin VA, kinh nghim thi gian ch đi hơn 30 ngày đ lên lch hn, hoc đáp ng các tiêu chun đc bit khác đ được điu tr bên ngoài h thng ca VA.
34-Thc thi lut pháp : Tháng 4, Tng chưởng lý Jeff Sessions, trong mt n lc đưa li quyn kim soát đa phương cho các s cnh sát, ra lnh cho B Tư pháp xem xét các tha thun ca Obama vi các s cnh sát đa phương.
33-Giáo dc : Vào tháng 4, Trump đã ký mt sc lnh đòi hi B trưởng Giáo dc Betsy DeVos xem xét các quy đnh ca b vi ý đnh trao quyn cho các bang và chính quyn đa phương.
32-Phá thai : Trong nhng gì được coi là hóa đơn phò s sng quc gia ln đu tiên trong hơn mt thp k, Trump đã ký vào tháng tư mt d lut xét ca Quc hi thành lut bãi b mt quy đnh chính quyn Obama gn đây mà có th đã b cm quc gia phân bit đi x trong trao KHHGĐ Tiêu đ X các qu da trên vic liu mt phòng khám đa phương có thc hin phá thai hay không.
31-No phá thai : Chính quyn ca Trump tháng 4 đã ct đt ngun tài tr ca M trong Qu Dân s Liên hp quc, có liên quan đến các chương trình phá thai vô nhân đo như chính sách mt con ca Trung Quc (đã tr thành chính sách hai con vào năm 2015). Hơn 32 triu đô la thay vào đó chuyn sang Cơ quan Phát trin Quc tế Hoa Kỳ.
30-No phá thai : Tháng 4, Trump b nhim Ts. Charmaine Yoest, cu ch tch T chc American United for Life, làm tr lý thư ký cho B Y tế và Dch v Nhân sinh, thay thế mt người ng h mnh m kế hoch cho gia đình. Sau đó, hai người ng h đi sng đã tng làm vic cho Hi đng Nghiên cu Gia đình được b nhim vào các v trí ch cht. Và Valerie Huber, mt người bênh vc giáo dc kiêng c, được b nhim vào tháng Sáu như là ch huy nhân viên ca thư ký tr lý y tế ti HHS.
THÁNG BA
29-Thâm ht thương mi : Trump đã ký kết mt lnh hành pháp vào tháng 3 ch đo vic xem xét và báo cáo v thâm ht thương mi ln ca M.
28-Trung Đông : Tháng 3, chính quyn do Đi s LHQ Nikki Haley dn đu đã lên án mt báo cáo chng li Israel bi y ban Kinh tế và Xã hi ca Liên hp quc ti khu vc Tây Á, được coi là chng Do Thái, khiến ông này t chc.
27-Kinh tế: S t tin ca người M xây dng nhà đã tăng lên mc cao nht trong gn 12 năm, vì sc mnh ca th trường lao đng và vic ci thin tin lương thúc đy nhu cu v nhà .
26-Syria : Tháng 3, chính quyn ca Trump đã buc G-20 phi loi b s phn đi ca mình đi vi ch nghĩa bo h và h tr t do thương mi. Bt kỳ đ cp nào v biến đi khí hu đã được loi b khi tuyên b chung.
25-Ci cách chính ph : Tháng 3, Trump đã ký kết mt lnh điu hành đ thc hin kim toán đi vi mi cơ quan chi nhánh đ gim chi tiêu và lãng phí và ci tiến dch v.

THÁNG HAI
24-Tiết kim cho các công ty du m : Tháng 2 va qua, Trump đã ký mt đo lut nhm loi b mt quy đnh Dodd-Frank yêu cu các công ty du m như Exxon Mobile phi công khai tiết l các khon thuế và l phí mà h phi tr cho các chính ph nước ngoài. Điu này có th gimchi phí cho ngành này đến 385 triu đô la mi năm .
23-Ci cách tài chính : Chính quyn đã yêu cu xem xét li lut v giám sát tài chính Dodd-Frank vào tháng 2 trong khi kêu gi Quc hi xóa b thm quyn ca Cc Bo v Tài chính Người tiêu dùng đ giám sát các ngân hàng và các công ty tài chính, trao li quyn đó cho các nhà qun lý khác ca liên bang và tiu bang.
22-Nga : Chính quyn đã phn đi vic tuyên truyn ca Nga bng cách ra mt hai kênh truyn thông chính ph vào tháng hai phát thanh bng tiếng Nga.
21-Quân đi: Tháng 2, chính quyn đã đt được tho thun vi Lockheed Martin đ mua 90 máy bay F-35 vi giá thp nht trong lch s ca chương trình. 90 máy bay đu tiên nm dưới ngân sách khong 725 triu đô-la, vi hàng t đô-la d kiến ​​s được tiết kim thêm. Tha thun này đã tiết kim ít nht mt đng minh ca M, Nht Bn, 100 triu USD...
20-Ci cách chính ph : Tháng hai, tng thng tuyên b ông không có kế hoch lp đy nhiu v trí ca chính ph mà ông coi là không cn thiết.
19-Thc thi pháp lut : Trong tháng hai, Tng thng Trump đã ký kết ba lnh hành pháp đ tăng cường thc thi pháp lut. Ln đu tiên tăng cường pháp lut chng li các t chc ti phm quc tế. Cuc chiến th hai kết hp vi ti ác chng thc thi pháp lut. Th ba tìm kiếm mt chiến lược gim ti phm nói chung, bao gm, đc bit là nhp cư bt hp pháp, buôn bán ma túy và ti phm bo lc...
18-Phòng hc : Trump, vào tháng Hai, đã đo ngược trt t điu hành ca Obama yêu cu các trường công phi cho phép sinh viên s dng phòng tm và phòng thay đ theo "nhân dng gii tính" ca h.
17-Sa đi Th hai : Ch tch Trump đã ký mt đo lut vào tháng hai bãi b mt quy tc Qun tr An sinh Xã hi thi Obama, thêm các quyết đnh khuyết tt v tinh thn vào s kim tra lý lch. Quy chế ca Obama có kh năng cho phép t chi các quyn sa đi th hai đi vi nhiu công dân có năng lc, lành mnh v tinh thn.

Donald Trump và v, Melania, đã ti Washington, DC vào đêm trước l khánh thành ngày 19 tháng 1

THÁNG GIÊNG
16-Quan h đi tác xuyên Thái Bình Dương : Trump đã ký mt sc lnh vào tháng 1 đưa Hoa Kỳ ri khi hip đnh quc tế, theo li các nhà phê bình đây là mt th hin đi vi ch quyn ca M và tránh khi vic mt hàng triu vic làm khi công nhân M.
15-Nhng người b Hi giáo bc hi : Thay đi chính sách ca Obama, Trump cam kết hi tháng Giêng rng nhng người t nn Kitô giáo đang b khng b các quc gia Hi giáo s được ưu tiên hơn nhng người t nn khác tìm cách vào Hoa Kỳ.
14-An ninh ni đa : Trump đã ký mt lnh hành pháp vào tháng Giêng cm người dân t by quc gia mà chính quyn Obama coi như là nơi trú ng ca ch nghĩa khng b không được vào M trong 90 ngày và chn tt c nhng người t nn trong 120 ngày trong khi chính quyn đánh giá quá trình bo mt ca nó. Sau nhng thách thc pháp lý, chính quyn đã đưa ra lnh sa đi vào tháng 3, và vào tháng 6, Tòa án ti cao Hoa Kỳ đã quyết đnh mt phiên bn lnh cm có th có hiu lc cho đến khi tòa đưa ra bn hiến pháp vào tháng 10.
13-Nhp cư : B Tư pháp bt đu tiến hành truy t hình s đi vi nhng người vượt biên gii bt hp pháp ln đu sau khi chính quyn Obama chm dt.
12-Ci cách chính ph : Trump đã ký mt lnh hành pháp vào tháng Giêng đ xúc tiến vic rà soát môi trường các d án cơ s h tng đ đy nhanh chi tiêu và đu tư cho ngành.
11-Các quy đnh v sn xut : Trump đã ký mt sc lnh vào tháng 1 nhm gim các quy đnh v nhà sn xut.
10-Phá thai : Vào tháng Giêng, Trump đã bày t s ng h mnh m cho cuc sng hàng năm ca March for Life. Phó tng thng Mike Pence đã tr thành người đu tiên trong cương v phát biu ti s kin, và c vn cao cp ca Nhà Trng, Kellyanne Conway, cũng đã nói.
9-Ci cách th chế : Trump thiết lp các lc lượng đc nhim trong mi cơ quan đ loi b "quy đnh v giết người làm vic" và tăng "cơ hi kinh tế". Chính quyn ca Trump đang trên đà hoàn thành giai đon đu ca chương trình ci cách qun lý vi 645 triu đô la tin tiết kim hàng năm, theo mt phân tích ca Din đàn Hành đng M. Đ so sánh, trong sut nhim kỳ ca Tng thng Obama, hơn 22.700 quy đnh đã được áp đt đi vi người M vi chi phí cho người tiêu dùng M, doanh nghip và công nhân ca mi năm hơn 120 t đô la. AAF gi triết lý ca Trump là gim bt các quy đnh và kim soát các chi phí qun lý "mt trong nhng phát trin quan trng nht trong chính sách qun lý hàng thp k", ghi nhn đây là ln đu tiên trong lch s Hoa Kỳ mà ngành hành pháp đã thiết lp mt ngân sách quy đnh.
8-Ph n kinh doanh : Trump đã đưa ra Hi đng Hoa Kỳ - Canada v S tiến b ca Ph n Doanh nhân và Nhà lãnh đo Kinh doanh vi Th tướng Canada Justin Trudeau vào tháng Hai.
7-Nhp cư : Trump m rng các ưu tiên trc xut, ký kết mt lnh hành pháp vào tháng Giêng, bao gm nhng người "có hành vi phm ti hình s", có th bao gm bt c ai nhp cnh vào nước này bt hp pháp, dn đến gia tăng đáng k s người b bt.
6-Quân đi : Tháng 1, Trump đã ký mt bn ghi nh đ bt đu m rng và xây dng li quân đi Hoa Kỳ.
5-Ci cách chính ph : Trump đã ký kết mt lnh hành pháp hôm 23 tháng giêng đt mt tuyn dng đóng băng cho nhân viên liên bang.
4-Ci cách quy đnh : Ngay sau khi nhm chc, Tng thng Trump đã ký mt sc lnh cho phép mi quy đnh mi phi bãi b. Trong thc tế, chính quyn đã vượt quá nhãn hiu, hu b hoc trì hoãn hơn 860 quy đnh, hoc 16 quy đnh cho mi mi thc hin.
3-Phá thai : Vào tháng 1, Trump đã ký mt mnh lnh khôi phc Chính sách Thành ph Mexico, đã phá v Liên đoàn Cha m Quc tế Kế hoch và các t chc khác khuyến khích phá thai nước ngoài.
2-Tin lương ca Tng thng : Tng thng Trump, như đã ha trong chiến dch tranh c, đã tng tin lương ca ông.
1-Công ngh : Sau cuc bu c, Trump đã gp các nhà lãnh đo công ngh hàng đu, bao gm Mark Zuckerberg ca Facebook, Bill Gates ca Microsoft và Jeff Bezos ca Amazon. Theo Gates, đó là mt cuc trò chuyn tt v đi mi, nó có th giúp ích gì cho y tế, giáo dc, tác đng ca vin tr nước ngoài và năng lượng, và mt cuc trò chuyn sâu rng v sc mnh ca s đi mi.


Kim Âu chuyn ng
JAN 04/2017

__._,_.___


Featured post

05--LIỆT KÊ 173 THÀNH TỰU CỦA TRUMP TRONG 354 NGÀY

LIỆT KÊ 173 THÀNH TỰU CỦA TRUMP TRONG 354 NGÀY THÁNG T Ư 48-T ố i cao Pháp Vi ệ n Hoa Kỳ : Gi ữ m ộ t l ờ i h ứ a chi ế n d ị ch l ...

Popular Posts